Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Programı*/ M.Sc. Programme**

*Yüksek lisans programına katılan öğrencide, öncelikle Zootekni disiplininde yaygın ve derinlemesine bilgi birikimi sağlanmakta, sonrasında mümkün olduğunca ilgi alanına göre, bilimsel çalışma yapma olanağı bulmaktadır.

**Upon entrance to the program, graduate students are offered to study in areas according to their interests.
Alınması gereken en az kredi miktarı: 21/Minumum total credits required:21

 

I. YARIYIL (GÜZ) I.SEMESTER (FALL)

II. YARIYIL (BAHAR) II.SEMESTER (SPRING)

KOD/

CODE

DERSİN ADI/ COURSE

KREDİ* /

CREDIT*

KOD/

CODE

DERSİN ADI/ COURSE

KREDİ*/

CREDIT*

T

U

K

E

 

T

U

K

E

ZT-503

Hayvan Yetiştirmede Temel ve Güncel Konular / Basic and Popular Topics in Animal Husbandry and Breeding

3

0

3

7.5

ZT-530

Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar / Recent Developments in Animal Nutrition

3

0

3

7.5

ZT-509

Tarımda Bilimsel Araştırma Kavramı /Scientific Research Concept in Agriculture

3

0

3

 7.5

 

Seminer/Seminar

0

2

1

7.5

ZT-700

Uzmanlık Alan Dersi/Independent Study inMajor Field

5

0

5

30

 

Uzmanlık Alan Dersi

5

0

5

30

 

ZT-501

Hayvan Refahı / Animal Welfare

2

0

2

7.5

ZT-502

Keçi Yetiştiriciliği Uygulaması/

Milk Goat Production Practices

2

2

3

7.5

ZT-505

Sürü Sağlığı ve Hijyeni /Herd Health and Hygiene

3

0

3

7.5

ZT-504

Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları ve Zoonozlar/nfectious Disaese of Animals and Zoonoses

3

0

3

7.5

ZT-511

Hayvan Islahında Seleksiyon Ölçütleri /Selection Criteria in Animal Breeding

3

0

3

7.5

ZT-506

Hayvancılıkta Varyans Unsurları Tahmini/ Variance Components

3

0

3

7.5

ZT-513

Yem Toksinleri ve Toksikolojisi / Feed Toxins and Toxicology

3

0

3

7.5

ZT-508

Et Tavukçuluğunda Modern Yetiştirme Teknikleri /Modern management techniques in Broiler

3

0

3

7.5

ZT-517

Yumurta Tavuğu Yetiştirme ve Yumurta Bilimi / Laying Hens and Egg Science

3

0

3

7.5

ZT-512

Buzağı, Oğlak ve Kuzu Yetiştirme Programları / Calf, lamb and kid rearing systems

3

0

3

7.5

ZT-519

Hindi, Bıldırcın, Devekuşu, Keklik ve Sülün Yetiştiriciliği /Management of alternative poultry

3

0

3

7.5

ZT-514

Yem Mikrobiyolojisi ve Mikrobiyaller / Feed Microbiology and Microbials

3

0

3

7.5

ZT-521

Rasyon Optimizasyonu /Ration Optimization

3

0

3

7.5

ZT-516

Memeli Endokrinolojisi /Mammalian Endocrinology

3

0

3

7.5

ZT-523

Kantitatif Genetik /Quantitative Genetics

3

0

3

7.5

ZT-518

Evcil Hayvan Etolojisi /Domestic Animal Ethology

3

0

3

7.5

ZT-525

Ev Hayvanları /Companion Animals

2

0

2

7.5

ZT-522

Ruminantlarda Ek Yemleme: Teorik Yaklaşımlar-Pratik Edinimler / Supplementary Feeding in Ruminants: Theoretical and Practical Aspects

2

0

2

7.5

ZT-527

Örnekleme Metotları /Sampling Methodology

3

0

3

7.5

ZT-524

Parametrik Olmayan İstatistik Metotlar / Nonparametric Statistical Methods

3

0

3

7.5

ZT-529

Regresyon Analizi /Applied Regression Analysis

3

0

3

7.5

ZT-526

İstatistik Paket Programları /Statistical Package Programs

3

0

3

7.5

ZT-531

Sığır Yetiştirmede Gelişmeye Yönelik Uygulamalar /Applications for development in cattle management

2

2

3

7.5

 

 

 

 

 

 

ZT-533

İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları/ Computer Applications in Statistics

2

2

3

7.5

 

 

       


*: T= Teorik/ Theoretical, U=Uygulama/Application, K= Kredi/ Credit, E: ECTS kredisi/ ECTS Credits

Not: Yüksek lisans öğrencileri, öğrenimleri süresince toplam 120 ECTS kredilik ders almalı, bu 120 ECTS kredinin 60 kredisi ders, 60 kredisi ise tez çalışmalarına karşılık gelmelidir. Buna göre öğrencinin her dönem için alacağı ders toplam 30 ECTS kredisi olmalıdır.