Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ / COURSE DESCRIPTION
Yüksek Lisans / Master of Science
Güz Yarıyılı/Fall Semester


ZT-503 Hayvan Yetiştirmede Temel ve Güncel Konular (3 0 3). Evrim kuramının tarihçesi, mikro evrim, filogenesis ve homoloji, mutasyon ve seleksiyon, tür oluşumu, evcil hayvanların orijin türleri, modern evcil hayvan ırklarının oluşumu, evcilleşme sürecinde meydana gelen biyolojik farklılıklar, biyotik çevre etmenleri, abiyotik çevre etmenleri, aklimatizasyon, ahır kliması, hayvancılık ve çevre kirliliği, üreme fizyolojisi, büyüme ve gelişme fizyolojisi, döl verimi, et ve süt verimi, dünya’da ve türkiye’de hayvancılığın yapısal özellikleri, çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinin karlı ve başarılı olma koşulları, hayvan sağlığına yönelik programlar, sağlıklı ve kaliteli hayvansal ürün üretimi, hayvansal üretimde tehlike analizi ve kritikkontrol noktaları, yetiştiricinin iş ve işyeri kalitesi, kalitatif özelliklerde kalıtım ve ıslah, döl verimi, süt verimi, besi performansı ve et veriminin kayıt altına alınması, kayıtların değerlendirilmesi, ıslah planlaması ve ıslah programları.

ZT-503 Basic and Popular Topics in Animal Husbandry and Breeding (6). History of evolution theory, micro-evolution, phylogenesis and homology, mutations and selection, evaluation of the species, ancestors of domesticated animals, evaluation of the modern breed of domestic animals, biological differentiation throughout the domestication period.

Öğretim Üyeleri/Lecturers:Doç. Dr. Feyzi UĞUR / Yrd. Doç. Dr. Ali KARABAYIR / Doç. Dr. Aynur KONYALI / Prof. Dr. Türker SAVAŞ

ZT-509 Tarımda Bilimsel Araştırma Kavramı (3 0 3). Bilimlerin sınıflandırılması, tümdengelim, tümevarım, hipotez ve teori,konu seçme, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, kaynak toplama, araştırmanın yada denemenin kurulması ve veri toplama, bilimsel verilerin işlenmesi tanımlayıcı istatistikler, hipotez testlerinde model kavramı, fixed, random ve mixed modelleri, beklenen değer kavramı ve modellere bağlı olarak beklenen değerlerin bulunması, varyans analizi tekniği ve ön şartları, transformasyonlar (logaritmik, karekök, sinüs açı, box-cox, z-area), tesadüf parselleri deneme düzeni, çoklu karşılaştırmalar (lsd, duncan, bonferroni, snk, tukey vs.), kayıp gözlemlerin tahmin edilmesi, tesadüf blokları deneme düzeni, çok faktörlü denemeler (faktöriyel denemeler), bölünmüş parseller, bölünen bölünmüş parseller, tekrarlanan denemeler, tekrarlanan ölçümlü deneme düzenleri (repeated measurement design), istatistik paket programlarına giriş, bitkisel ve hayvansal üretimden örnek uygulamalar, bilimsel yazım türleri, bilimsel makale yazımında dikkat edilecek noktalar, kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, bildiri yazımı ve sunumu ve poster bildiri.

ZT-509 Scientific Research Concept in Agriculture (6). Classification of science, deduction, induction, hypothesis and theory, Choosing a theme, setting up a hypothesis, planning a research, collecting literature, setting up experiments and collecting data, Descriptive statistics, statistical analysis method, introduction of statistical packet programs and practical examples in animal and plant production systems, Scientific publication types, key points in academic writing and publications, congress, symposium, workshop, panel, conference, seminar, writing an article, poster and oral presentation.

Öğretim Üyeleri/Lecturers: Doç. Dr. Mehmet MENDEŞ / Prof. Dr. Türker SAVAŞ

ZT-501 Hayvan Refahı (1 0 1). Hayvan refahının tanımı, gerekliliği, ölçme yöntemleri, hayvanların tüm gereksinimlerinin gözetilmesi üzerine kurulu hayvan koruma felsefesi öğreti ve tartışmaları, Dünyayı paylaştığımız canlı olarak hayvan, üretim aracı olarak hayvan, hayvan koruma kanunu, yetiştirme ve genetik ıslah ile hayvan koruma felsefesi etkileşimi.

ZT-501 Animal Welfare (3). Definition of animal welfare, the necessity of animal welfare, methods of measurements, animal right philosophy and discussions, animal as to share the world with as, animal as a production tool, animal welfare law, interactions between husbandry and breeding, and philosophy of animal rights.

Öğretim Üyeleri/Lecturers: Prof. Dr. Türker SAVAŞ / Prof. Dr. İ. Yaman YURTMAN

ZT-505 Sürü Sağlığı ve Hijyen (3 0 3). Hayvan infeksiyonlarının çıkış, yayılış ve dağılışları, salgın hayvan hastalıklarının çıkışı ve yayılışını etkileyen faktörler, hastalık ve hastalık kavramları, hastalık nedenleri, sürü sağlığını etkileyen enfeksiyon şekilleri, hayvanların savunma mekenizmaları, hayvanlarda hastalıklara karşı direnci azaltan faktörler, çevresel faktörlerin sürü sağlığı üzerine olan etkileri, sürüdeki infeksiyon kaynaklarının kontrolü ve alınması gereken hijyenik tedbirler, sürüde hastalık olmadan ve olduktan sonra alınacak tedbirler.

ZT-505 Herd Health and Hygiene (6). Occurrence, spread and allocation of animal infections, factors of affecting contagious animal disease, “Health” and “Disease” concepts, causes of diseases, arts of infections of effecting herd healthy, Animal immune system, factors of reduce of immune system, effects of environmental factors on herd health, control of infectious disease and necessary prevention precautions, precautions before and after of illness.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Ahmet UZATICI

ZT-511 Hayvan Islahında Seleksiyon Ölçütleri (3 0 3). Deri rengi ve işaretlerin fizyolojisi, kalıtımı, hayvan türlerine göre renk ve işaret kalıtımında farklılıklar, tip ve konstitüsyon, tarihçesi, kantifize etme yöntemleri, kalıtımları, diğer özellikler ile ilişkileri, hayvan türlerine göre tip konusunda dikkat edilen noktalar, üremenin hayvancılık ve özelde hayvan ıslahı açısından önemi, üreme özellikleri ve fizyolojileri, kalıtım mekanizmaları, genetik parametreleri, Morfolojik, etolojik, fizyolojik ve biyokimyasal adaptasyon, stres, konstitüsyon ile adaptasyon özelliklerinin ilişkisi, kalıtımı, kantifize etme yöntemleri ile genetik parametreleri, Büyümenin tanımı ve büyüme fonksiyonu, büyüme dönemleri, büyümeyi etkileyen genetik ve genetik olmayan etmenler, et ve kalite özellikleri, et kalitesini etkileyen etmenler, Süt salgı fizyolojisi, süt verimi ve komponentleri ile bunlara etkili faktörler, sağımda süt akışı, kalıtımı ve diğer özelliklerle ilişkisi, Deri, kıl ve yapağı oluşum fizyolojisi, kılın yapısı, kıl ve yapağı kalite kriterleri, kırkım verimini etkileyen etmenler, Yumurta oluşumu, yumurta verimi ve kalitesini etkileyen etmenler ile kalıtım ve genetik parametreleri, İş, binek ve yarış özelliklerinden yararlanılan hayvan türleri, özellikle atta sözkonusu verimi kantifize etmeye yarayan özellikler ve genetik parametreleri.

ZT-511 Selection Criteria in Animal Breeding (6). Physiology of skin color and sign, their heritability, variation of skin color and sign heritability in different animal species, history, methods of quantification, their heritability, relationships to other traits, important points in different types in different animal species, importance of reproduction in animal production and breeding, reproductive characteristics and physiology, heritability process and genetic parameters, morphological, ethological, physiological and biochemical adaptation, stress, relationship between constitution and adaptation parameter, their heritability, quantification process and genetic parameters, definition of growth and growth function, periods of growth, effects of genetic and non-genetic factors on growth, traits of meat and meat quality, factors affecting meat quality, physiology of milk secretion, milk yield, yield components and factors affecting mild yield traits, milk flow, heritability and relation with other traits, physiology of skin formation, hair and wool, structure of hair, criteria of hair and wool quality, factors affecting shearing yield, factors affecting egg formation, yield and quality, and their heritability and genetic parameters, Animal species used for work, riding and racing purposes, traits in performance characteristics quantification and their genetic parameters especially in horses.

Öğretim Üyeleri/Lecturers: Prof. Dr. Türker SAVAŞ / Doç. Dr. Aynur KONYALI

ZT-513 Yem Toksinleri ve Toksikolojisi (3 0 3). Mikotoksin oluşumuna neden olan fungusların tanımlanmaları, mikotoksikozislerde etkin olan mikotoksinlerin tanımlanması, mikotoksikozisler, klinik belirtiler, sağaltımında uygulanan yöntemler, mikotoksinlerin performans üzerine etkilerinin türler (kanatlı hayvanlar, ruminantlar) bazında ele alınması, mikotoksinlerle savaşımda değişik yöntemlerle yapılan uygulamalar, hammadde toksinleri (glikozidler, alkaloidler, guatrojenik materyaller), yapıları, etki şekilleri, etkileri ld50 özellikleri, akut ve kronik tüketimleri ve sonuçları.

ZT-513 Feed Toxins and Toxicology (6). Overview of microbiological problems in animal feed, factors affecting growth and survival of microorganisms, detection and identification of microorganisms, fungal physiology and role in animal feed, lactic acid bacteria, gram-negative pathogenic bacteria, yeast physiology and role in animal feed, fungal secondary metabolites, gram-positive pathogenic bacteria, introduction to hazard analysis and critical control point (HACCP) concept, microbiological problems associated with cereal grain, microbiological activity in silage, hygiene control in Turkish feed industry.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Kemal ÇELİK

ZT-517 Yumurta Tavuğu Yetiştirme ve Yumurta Bilimi (3 0 3). Yumurta tavuğu ve yumurta üretiminin önemi, dünyada ve ülkemizde tavukçuluğun ve yumurta tavuğu yetiştiriciliğinin genel durumu, yumurta üretimi ve insan beslenmesindeki yeri, yumurtacı ırk ve hibrit tavuk tiplerinin özellikleri, önemli bazı ırkların tanımı ve özellikleri, yumurtacı soy veya hatları, beyaz yumurtacı ana ve baba hatları, kahverengi yumurtacı ana ve baba hatları, yumurta tavuklarının bakım ve yönetimi, işletme tipleri: yetiştirme dönemlerine göre büyütme işletmeleri, yumurta üretim işletmeleri, büyütme-yumurta üretim işletmeleri, kümes tipi ve boyutları: açık kümesler, yarı kapalı kümesler, kapalı (çevre kontrollü) kümesler, derin altlıklı kümesler, ızgara sistemli kümesler, ızgara-altlıklı kümesler, kafesli sistemi kümesler, kümes ekipmanları: kümeslerde ısıtma sistemleri ve ana makinaları,yemlikler, suluklar, folluklar ve diğer kümes ekipmanları, kümeslerin hazırlanması ve civciv gelişi:civcivlerin ısı gereksinimleri, büyütme ekipmanları, civciv gelişi ve ilk bakım, yerleşim sıklığı, yemleme, su ve su tüketimi, kümes içi koşulları: sıcaklık, nem, havalandırma, aydınlatma, yumurta tavuklarının performans ölçütleri:, piliçlerde: vücut ağırlığı, yaşama gücü, ticari yumurtacılarda: vücut ağırlığı, yumurta büyüklüğü, yaşamam gücü, yumurta verimi (hen-day, hen-housed), damızlıklarda: vücut ağırlığı, yaşama gücü, çıkış gücü, yumurta verimi, kuluçkalık yumurta verimi, yumurta bilimi, yumurtanın oluşumu ve fizyolojisi, yumurtanın fiziksel ve kimyasal yapısı, yumurtanın besleme değeri ve değişimi, yumurta kalite kriterleri ve kaliteyi etkileyen faktörler, yumurtaların sınıflandırılması, muhafaza koşulları, yumurta ürünleri.

ZT-517 Laying Hens Husbandry and Egg Science (6). Egg laying hens and importance of egg production, Heterosis and hybrid chicken breeds, Management of egg laying hens, Types of poultry enterprises, Cage equipment, Cage management, Performance of the birds, Egg science, Nutritional value of eggs, Biology of eggs.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Ali KARABAYIR

ZT-519 Hindi, Bıldırcın, Deve Kuşu, Keklik ve Sülün Yetiştiriciliği (3 0 3). Dünyada ve türkiye’de hindi, bıldırcın, deve kuşu, keklik ve sülün yetiştiriciliği ve önemi, ırklar ve özellikleri, kuluçka ve yumurta verimi, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, yetiştirme teknikleri, bakım-besleme ve yönetim, barınak ve ekipmanlar, besi performansları ile kesim ve karkas özellikleri.

ZT-519 Management of Alternative Poultry Production (6). Turkey, Quail, Ostrich, Partridge, Pheasant management in Turkey and the World, Breeds, Hatching and egg production,Morphology and Physiology of poultry, Production techniques, Management and feeding, Housing and equipment, Feeding performances and carcass.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Ali KARABAYIR

ZT-521 Rasyon Optimizasyonu (3 0 3). Özellikle kanatlı hayvanların beslenmesinde değişken hammadde özelliklerinin göz önüne alınarak besin maddesi gereksinimlerinin saptanması, Stratejik özelliklere sahip hammaddelerin (Enerji-Protein Kaynakları) işletme koşullarına göre optimize edilmesi, Güncel yem formülasyon paket programlarının bilgisayar ortamında uygulanması, Rasyona girecek hammaddelerin spesifik özelliklerinin bilinmesi, Ruminantların verim yönlerine göre besin maddesi gereksinimlerinin saptanıp, optimal rasyonların oluşturulması.

ZT-521 Ration Optimization (6). Least cost feeding ration for specific performance groups and different categories of cattle, using results from laboratory tests of farm grown fodder, Demands on the composition of concentrate feed and mineral mixtures, Quantities and price limits for the purchase of concentrates, extension advice according to particular needs of a farm, Using of Different Ration Programs (Meko, Excel.etc.).

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Kemal ÇELİK

ZT-523 Kantitatif Genetik (3 0 3). Populasyon genetiği kavramlarına genel bakış, kantitatif genetik kavramlarına genel giriş, akrabalık ve akrabalı yetiştirme, genetik drift, etkili populasyon genişliği, melezleme ve heterosise ilişkin tahmin yöntemleri, çiftleştirme metodları, genetik korelasyon ve nedenleri, seleksiyon ve seleksiyon indeksi, uygulamalı veri analizi ve yorumlanması, QTL ve diğer yeni metotlara giriş (bootstrapping, bayesian).

ZT-523 Quantitative Genetics (6). Review of concepts in population genetics and introductory concepts in quantitative genetics, A review of matrix algebra and some statistical methods, Coancestry and inbreeding, Genetic drift, Effective population size, Crossbreeding and heterosis, Mating methods, crossbreeding systems and terminal sire systems, Genotype by environment interaction, Genetic correlation and its causes, Mutation, migration and selection, Tandem selection, independent culling levels and selection indexes (aggregate breeding value), Selection indexes (multiple trait selection), Data analyses in animal genetics and writing of the results, Introduction to QTL and other new methods (bootstrapping, Bayesian).

Öğretim Üyeleri/Lecturers: Prof. Dr. Türker SAVAŞ

ZT-525 Ev Hayvanları (3 0 3). Ev hayvanları ve insanların yaşamındaki önemi, Dünya‘da ve Türkiye‘de ev hayvanı yetiştiriciliği, ev hayvanlarının evcil hayvanlar içerisindeki yeri, ev hayvanlarında evcilleşme süreci ve genetik çeşitlilik, yetiştirme etiği ve insan-ev hayvanı etkileşimi, ev hayvanı türlerinin yetiştirilme yönleri, ev hayvanlarının laboratuvar hayvanı olarak kullanılması.

ZT-525 Companion Animals (6). Companion animals in human life, companion animal production in the world and in Turkey, the place of companion animals in domestic animals, domestication and genetic diversity of companion animals, animal production ethics and human-companion animals interactions, husbandry of different species of companion animals, companion animals as laboratory animals.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Prof. Dr. Türker SAVAŞ

ZT-527 Örnekleme Metotları (3 0 3). Örneklemenin tanımı ve örnekleme ile ilgili temel kavramlar, örnekleme metotları (basit rastgele örnekleme, tabakalı örnekleme, küme örneklemesi, sistematik örneklemesi ), örnek genişliğinin tahmini, örnekleme hatası, örnekleme dışı yapılan hatalar, örnekleme ile ilgili bilgisayar uygulamaları.

ZT-527 Sampling Methodology (6). Introduction to Sampling and some concepts, Organizing Survey, Sampling Methods, Simple random sampling, Sampling with varying probabilities, Ratio method of estimation, Regression method of estimation, The estimation sample size, Stratified sampling, Systematic sampling, Cluster sampling, The concept of non-sampling error, Sampling application.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Mehmet MENDEŞ

ZT-529 Regresyon Analizi (3 0 3). Değişken kavramları (bağımlı ve bağımsız değişken), değişkenlerin elde ediliş şekillerine göre sınıflandırılması, tek bağımsız değişkenin bulunduğu doğrusal regresyon modelleri, iki ve daha fazla bağımsız değişkenin bulunduğu doğrusal regresyon modelleri, belirleme katsayısı, bağımlı değişkendeki varyasyonun unsurlarına ayrılması (regresyon analizi), değişken seçim yöntemleri (mümkün olan bütün kombinasyonlar, geriye doğru seçim, ileriye doğru seçim, adımsal seçim yöntemi), path analizi, çoklu bağlantı sorunu ve çözüm yolları, doğrusal olmayan modeller, logistic regresyon analizi.

ZT-529 Applied Regression Analysis (6). Understand the basic concepts of regression, Recognize linear and nonlinear models, Tests of homogeneity of regression coefficient, Variables selection methods and make appropriate chooses of variables, When do we need them?, Path analysis, multicolinearity problem and its solutions, Logistic regression analysis.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Mehmet MENDEŞ

ZT-531 Sığır Yetiştirmede Gelişmeye Yönelik Uygulamalar (3 0 3). Sığırcılıkta üretim sistemleri, Üretim hedefleri, Döl verimi performansının geliştirilmesi, Kaliteli ve yeterli süt üretiminin esasları, Süt üretimi ile döl verimi ve döl verimi özellikleri arasındaki ilişkiler, Et sığırcılığında karlılığa yönelik uygulamalar.

ZT-531 Applications for Development in Cattle Management (6). Increasing of livability performances, Feeding methods with milk, Growth, Interrelationships dry matter, Consuming and growth, Production targets, Economical rearing systems.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Feyzi UĞUR

ZT-533 ZT-514 İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları (2 2 3). Bu dersin çerçevesinde Fortran programa dilinin tanıtımı, Fortranda program yazma, subroutin hazırlama, hazır subroutinlerin kullanımları, simülasyonların Fortranda nasıl yapılacağı ve IMSL kütüphanesi üzerinde durulacaktır.

ZT-533 Computer Applications in Statistics (6). In this course, students learn information about topics such as description of FORTRAN programming languages, writing programs in FORTRAN, preparing subroutine and their usage, doing simulations in FORTRAN and IMSL library students.

Öğretim Üyeleri/Lecturers: Doç. Dr. Mehmet MENDEŞ

Bahar Yarıyılı / Spring Semester

ZT-530 Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar (3 0 3). Hayvansal üretimin sürdürülebilir ve ekonomik bir uğraşı olmasında beslemenin rolü ve taşıdığı önemi irdelemeyi amaçlayan ders, temel olarak hayvan besleme disiplinindeki mevcut birikim ve gelişmeler ile geleceğe yönelik ilgi odaklarının şekillenmesinde etkili faktörler arası ilişkiler. Çiftlik hayvanlarında besin madde gereksinimlerinin belirleyen temel unsurlar, beslemenin üretim fizyolojisi ve metabolizma ile olan ilişkileri, çevresel koşullar ve besin madde gereksinimleri arasındaki etkileşimleri içeren genel giriş kısmının takibinde aşağıdaki ana başlıklar üzerindeki değerlendirmeler. Kaynakların etkin kullanımı, hayvansal üretimin sürekliliği açısından gerekli kaynaklardaki değişimler ve bunlar üzerindeki etkili faktörler, kaynakların etkin kullanımı açısından yem üretimi, işleme, muhafaza ve kullanım zinciri içerisinde yapılabilecek uygulamalar ve konuya ilişkin öngörüler, besleme hayvan sağlığı ve refahı arası ilişkiler, hayvansal üretimde verimlilik unsuru olarak sağlık/hayvan refahı ve besleme arası ilişkiler, yapılabilecekler ve öngörüler, ürün kalitesi ve besleme, hayvansal ürünlerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri bazında kalite kavramı, bu özellikler üzerinde beslemenin etkileri, mevcut yaklaşımlar ve öngörüler, sürdürülebilir tarımın bir parçası olarak hayvansal üretim ve besleme, hayvansal üretim ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiler ve beslemenin bu anlamda taşıdığı önem, besleme teknikleri açısından yapılabilecekler.

ZT-530 Recent Developments in Animal Nutrition (6). To demonstrate the significance and the role of animal nutrition in sustainable and economical animal production systems. The relationship between the present knowledge and the future prospects introductory session on evaluation of factors determining the nutritional requirements of livestock animals, the link between nutrition and productive physiology and metabolism, and the relationship between the environmental factors and the requirements for various nutrients of animals. Effective use of resources. Suggestions on the application of different methods and strategies for consumption, processing, and storage of feedstuffs in terms of effective use of resources, changes in present resources and factors affecting the pattern of these changes in sustainable animal production systems, nutrition, animal health and welfare. Present understanding and the future scope of animal health, welfare and nutrition as a measure of productivity in animal production. Product quality and nutrition.Quality - based on the physical, chemical and microbiological features of animal products, Influence of nutrition on product quality, current trends and suggestions, animal production and nutrition as a part of sustainable agriculture. Relationship between animal production and environmental pollution and the role of animal nutrition in minimizing environmental pollution through animal production.

Öğretim Üyeleri/Lecturers: Doç. Dr. Kemal ÇELİK / Prof. Dr. İ. Yaman YURTMAN

ZT-502 Keçi Yetiştiriciliği Uygulamaları (3 0 3). Aşım, gebe keçilerin beslenmesi, güz merası, keçilerin kuruya çıkartılması, doğum, emzirme, oğlaklarda büyütme uygulamaları, sağım, sütün saklanması, keçilerde meraya çıkmadan uygulanacak sağlık ve bakımı, keçi sütünün merada yönetimi, bahar merasına ek olarak laktasyondaki keçilerin yemlenmesi, anız merası ve keçilerde ek yemleme, keçilerin ve tekelerin aşıma hazırlanması.

ZT-502 Milk Goat Production Practices (6) Mating, nutrition of pregnant does, fall pasture, nutrition of drying period of does, parturition, suckling of kids, growth management of kids, milking of does, goat milk conservation, health management of does before going out to pasture, pasture management of goat flock, supplementary feeding in lactation in addition to spring grazing, preparation of does and bucks for mating.

Öğretim Üyeleri/Lecturers:Prof. Dr. İ. Yaman YURTMAN / Prof. Dr. Türker SAVAŞ / Doç. Dr. Feyzi UĞUR / Doç. Dr. Aynur KONYALI / Yrd. Doç. Dr. Ahmet UZATICI

ZT-504 Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları ve Zoonozlar (3 0 3). İnfeksiyöz hastalıklar hakkında genel bilgiler, mikroorganizmalar ve hastalıklar, saprofitik mikroorganizmalar, patojenik mikroorganizmalar, infeksiyöz hastalıklar, kontagiyöz hastalıklar, infeksiyöz hastalıkların etkenin çeşidine göre gruplandırılması,hastalıkların tanımlanması ve alınması gerekli önlemler, bakteriyel infeksiyöz hastalıklar: yanıkara,tetanoz, botilismus, enteretoksemi, anthrax, salmanoleosis,brucellosis, tuberculosis, paratuberculosis,pseudotuberculosis, listeriosis, septisemiae, neanoturum, ruam, viral infeksiyöz hastalıklar: şap, sığır vebası, coryza gangrenosa bovum, kuduz, sığır çiçeği, mavi dil, paraziter hastalıklar, kan parazitleri: piroolasmosis, theilerosis, anaplasmosis. trematod invazyonları: dicrocelium, fasciola. cestod invazyonları: ekinokok kistleri. akar enfestasyonları: uyuz, nokra, infeksiyon şekilleri, infeksiyonların vücuttaki şekline göre ayrımı, infeksiyonların doğada yayılışına göre ayrımı, zoonoz hastalıklar ve insan sağlığı üzerine olan etkileri, infeksiyöz hayvan hastalıklarının ekonomik zaraları ve alınması gerekli tedbirler, hayvanların infeksiyöz hastalıklarda korunması ve hijyenik tedbirlerin önemi.

ZT-504 Infectious Disaeses of Animals and Zoonoses (6). General information of infectious disease, microorganisms and disease, classification of disease according to kind of agent, bacterial infectious disease, viral infectious disease, parasitical disease, art of infection, zoonose diseases and their effects on human health, economical loss of infectious animal disease and necessary precaution, protection of animals to infectious disease and the importance of hygienic precautions.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Ahmet UZATICI

ZT-506 Hayvancılıkta Varyans Unsurları Tahmini (3 0 3 ). Henderson I, Henderson II, Henderson III, EKKA, ML, REML, tek değişkenli doğrusal modeller, birden fazla değişkenli doğrusal modeller, baba modeli, birey modeli, BLUP, SAS ve MTDFREML bilgisayar programlarının kullanımı.

ZT-506 Variance Components (6). Henderson I, Henderson II, Henderson III, LSM, ML,REML, Univariate linear models, Multivariate linear models, Estimation of breeding values, BLUP, Minitab, SAS and MTDFREML computer programs, SAS and MTDFREML computer programs.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Mehmet MENDEŞ

ZT-508 Et Tavukçuluğunda Modern Yetiştirme Teknikleri (3 0 3). Etlik piliç üretiminin önemi, dünyada ve ülkemizde tavukçuluğun ve etlik piliç yetiştiriciliğinin genel durumu, tavuk etlerinin besin değeri ve insan beslenmesindeki yeri, etçi ırk ve hibrit tavuk tiplerinin özellikleri, önemli bazı ırkların tanımı ve özellikleri, etlik piliç soy veya hatları, et tipi ana ve baba hatları, etlik piliçlerin bakım ve yönetimi, yetiştirme teknikleri :yıllık besi sayısı, kümes tipi ve boyutları, ısı üretimi, yerleşim sıklığı, altlık, aydınlatma, su ve suluklar, yemleme ve yemlikler, kümeslerin hazırlanması ve civciv gelişi :etlik piliçlerin ısı gereksinimleri, büyütme ekipmanları, civciv gelişi ve ilk bakım), etlik piliçlerin performans ölçütleri ve etkili çevresel faktörler, canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, yaşama gücü, karkas randımanı. sürü üniformitesi, erkek ve dişi ayrı yetiştirilmesi, ayak ve bacak problemleri, piliçlerin yakalanması ve sevkiyatı ve sıcaklık stresinin etkileri, piliçlerin kesim yöntemleri ve piliç eti teknolojisi, kesimhanenin yapısal özellikleri, kesim üniteleri ve özellikleri, kesim ve parçalama metotları, piliç etlerinin muhafazası.

ZT-508 Modern Husbandry Management Techniques in Broiler Production (6). Broiler production in general, Broiler breeds, Management of broilers, Housing and growing chicks, Performance of broiler chicken and environmental factors, Meat technology for poultry.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Yrd. Doç. Dr. Ali KARABAYIR

ZT-512 Buzağı, Oğlak ve Kuzu Yetiştirme Programları (3 0 3). Hayvanların yaşama güçlerinin artırılmasına yönelik uygulamalar, sıvı gıda maddeleri ile besleme yöntemleri, ekonomik yetiştirme sistemleri, hayvanların sıvı gıda maddeleri tüketimi ile kuru yem tüketimi arasındaki ilişkiler, üretim hedefleri, hayvanların erken yaş dönemlerindeki gelişim özellikleri ile ileri yaş dönemlerindeki verim özellikleri arasındaki ilişkiler.

ZT-512 Calf, Lamb and Kid Rearing Systems (6). Production systems, Production targets, Factors affecting on milk yield and quality, Reproductive, Interrelationship between milk yield and reproduction, Fattening programmes, Factors affecting on meat yield and quality.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Feyzi UĞUR

ZT-514 Yem Mikrobiyolojisi ve Mikrobiyaller (3 0 3). Yem mikroorganizmalarını canlı sağlığı ve verimliliği açısından önem sıralarına göre ele almak, bu mikroorganizmalar için uygun adaptasyon koşullarını irdelemek, yemlerin içeriklerine göre çoğalma yetilerini kontrol altına almak, -söz konusu mikroorganizmaları canlı sağlığını güvence altına alabilmek için, nicel olarak güven sınırları içerisine çekebilmek, yemin konakçılarıyla savaşımda etkin yöntemler uygulamak( fiziksel, kimyasal ve biyolojik) ve bu yöntemlerin güncelliğini tartışmak, koşullarımızda uygulanabilirlik .özelliklerini belirlemek.

ZT-514 Feed Microbiology and Microbials (6). Overview of microbiological problems in animal feed, Factors affecting growth and survival of microorganisms, Detection and identification of microorganisms, Fungal physiology and role in animal feed, Microbiological testing,Microbiological problems associated with cereal grain, Minimizing Microbial Contamination in Feed Mills , Producing Poultry Feed.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Kemal ÇELİK

ZT-516 Memeli Endokrinolojisi (3 0 3). Endokrinolojide araştırma metotları, sınıflandırma ve hormon sentezi (vücutta), reseptörler, beyin ve hormonlar, sindirim hormonları, büyüme, adrenal glandler, stres endokrinolojisi, sağlıkla ilgili sitokinler (interleukin-1 beta vb.) davranış endokrinolojisi, üreme endokrinolojisi.

ZT-516 Mammalian Endocrinology (6). Introduction and Course objectives, History of endocrinology, General endocrinology: feedback relationships, half life, Categories of hormones:structural, source, function, Endocrine research methods, Hormone receptors: intracellular, plasma membrane, second messenger system, Pituitary hormones, Hypothalamic anatomy and hormones, Neuropeptides and neurotransmitters, Endocrine rhytms, Growth and development, Gastro intestinal hormones, brain-gut peptides, Feed intake regulation, leptin, melanocortin, Adrenal hormones, Stress endocrinology, Neuroendocrine-Immune interactions, Behavioral endocrinology, Thyroid hormones, Calcium, sodium, hormones of lactation, Sexual differentiation, puberty and reproductive cycles, Pregnancy, placental hormones, Male reproductive endocrinology, Student presentations.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Aynur KONYALI

ZT-518 Evcil Hayvan Etolojisi (3 0 3). Davranış bilimlerinin sınıflandırılması, etolojinin tanımı ve tarihçesi ile davranış bilimleri arasındaki yeri, etolojinin alt dalları ve çalışma alanları, temel etolojik kavramlar bu kavramlara ilişkin örnekler, kalıtsal davranışlar, kalıtsal ve öğrenilen davranışlar, öğrenilen davranışlar, öğrenme modelleri, sosyal, beslenme, konfor ve dinlenme davranış modelleri ve bunların mekanizmalarına ilişkin fizyolojik temeller.

ZT-518 Domestic Animal Ethology (6). Classification of the behavioural sciences, definition and history of ethology, sub-disciplines of ethology, basic terms of ethology, inheritance of behaviour, learning behaviour and learning models, social, feeding, comfort, and resting behaviour models and their physiological basis.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Prof. Dr. Türker SAVAŞ / Prof. Dr. İ. Yaman YURTMAN

ZT-522 Ek Yemleme: Teorik Yaklaşımlar ve Pratik Edinimler (3 0 3). Ruminant türlerin beslenmesinde ek yemlemenin yeri, ek yemlemeye ilişkin temel kavram ve prensipler, ek yemlemenin başarı ve etkinliğini belirleyici çevre-sunum-yem materyali-hayvanla ilişkili faktörlerin tanıtımı, farklı fizyolojik dönemler açısından ek yemleme programlarının oluşturulmasında temel prensipler, beslenme davranışları ve ek yemlemenin başarısı arasındaki ilişkiler.

ZT-522 Supplementary Feeding in Ruminants: Theoretical and Practical Aspects (6). Importance of supplementary feeding in ruminant species, basic understanding and principals of supplementary feeding, illustration of factors associated with environment-supplementation-feedstuff-animal, basic principals in developing supplementary feeding strategies for different physiological stages and the relationship between supplementary feeding and feeding behavior.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Prof. Dr. I. Yaman YURTMAN

ZT-524 Parameterik Olmayan İstatistik Metotlar (3 0 3). Varyans analizi tekniği ve ön şartları, parameterik olmayan metotların ön şartları, parametrik olmayan metotların avantajları ve önemi, uyum iyiliği testleri, ki-kare uyum iyiliği testi, kolmogrov simirnov uyum iyiliği testi, tek örnek, iki ve daha fazla örnek problemleri, işaret testi, wilcox testi, mann-whitney-u testi, kruskal-wallis testi, friedman testi, median testi, siegel-tukey testi, koşum (run) testi, parametrik olmayan ilişki ölçüleri (rank korelasyon ve kendal tau korelasyon katsayıları), iki ve çok yönlü tablolar, parameterik olmayan regresyon katsayısı.

ZT-524 Nonparametric Statistical Methods (6). Introduction to Nonparametric Statistics and Course objectives, Assumptions of ANOVA, Assumptions of Nonparametric Methods, Importance and advantages of nonparametric methods, Guide for selection of test procedures, Goodness-of-fit tests, Chi-square Goodness-of-fit test, Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-fit test, Concerning Location Based on One, Two or more Samples, or Paired samples, Sign test for Location, Mann-Whitney-Wilcoxon Test, Kruskal-Wallis test, Friedman test, Median test, Concerning Scale Parameters, Siegel-Tukey test, Ordinary Runs test, Nonparametric Association Analysis, Rank Correlation, Kendal Tau Statistic, Contigency coefficient, Nonparametric regression analysis.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Mehmet MENDEŞ

ZT-526 İstatistik Paket Programlar (3 0 3). Statistica for Windows, Minitab for Windows ve SPSS for Windows İstatistik paket programlarının tanıtılması ve değişik alanlarda örnekler üzerinde uygulanması.

ZT-526 Statistical Package Programs (6). Introduction and Course objectives, Using Statistica for Windows, Minitab for Windows, SPSS for Windows and SAS for windows programs to analyze data which are collected in various areas.

Öğretim Üyesi/Lecturer: Doç. Dr. Mehmet MENDEŞ