Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

Doktor Programı

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

  PDF olarak indirmek içi tıklayınız  

 

ZORUNLU DERSLER

 

 

KOD

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM
ÜYESİ

T

U

K

E

ZT-6018

Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri

Prof. Dr. Aynur KONYALI

3

0

3

7,5

FBE

Seminer

İlgili Öğretim Üyeleri

0

2

1

7,5

FBE

Yeterlik Çalışması

İlgili Öğretim Üyeleri

0

0

0

30

FBE

Tez Önerisi Çalışması

İlgili Öğretim Üyeleri

0

0

0

30

FBE

Uzmanlık Alan Dersi

İlgili Öğretim Üyeleri

10

0

10

30

 

SEÇMELİ DERSLER

 

GÜZ YARIYILI

 

KOD

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

T

U

K

E

ZT-6003

Kaba Yem Üretim Organizasyonu

Prof. Dr. Harun BAYTEKİN

2

2

3

7,5

ZT-6007

Sığırcılıkta Üretim ve Sürü İdaresine Yönelik Bilimsel
Çalışmaların Analizi

Prof. Dr. Feyzi UĞUR

3

0

3

7,5

ZT-6009

Sağlık Korumada İmmünoloji

Prof. Dr. Kemal ÇELİK

3

0

3

7,5

ZT-6011

Laktasyon

Prof. Dr. Feyzi UĞUR
Prof. Dr. Aynur KONYALI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UZATICI

3

0

3

7,5

ZT-6015

Büyüme Eğrisi Modelleri

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

2

2

3

7,5

ZT-6017

İstatistik Analizlerde Grafiksel Yöntemler

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

2

2

3

7,5

ZT- 6019

Sağlık Korumada Hijyen

Prof. Dr. Kemal ÇELİK

3

0

3

7,5

ZT-6023

Kantitatif Genetik: Olasılık ve Varyasyon

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

2

2

3

7,5

ZT-6025

Hayvanlarda Davranış Gereksinimi ve Türe Özgü
Davranışlar

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

ZT-6027

Hayvan Refahında Çevre Temelli Konular

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Prof. Dr. İsmail Yaman YURTMAN

2

2

3

7,5

ZT-6029

Hayvanlarda Sosyal Organizasyonlar

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

ZT-6031

Hematolojik, İmmünolojik ve Moleküler Tanı
Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Baver COŞKUN

2

2

3

7,5

 

 

BAHAR YARIYILI 

 

KOD

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

T

U

K

E

ZT-6002

Çok Değişkenli Analiz Teknikleri

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

3

0

3

7,5

ZT-6004

Çiftlik Hayvanlarında Çevre ve Denetimi

Doç. Dr. Ali KARABAYIR

3

0

3

7,5

ZT-6006

Üreme

Prof. Dr. Kemal ÇELİK
Prof. Dr. Aynur KONYALI
Doç. Dr. Ali KARABAYIR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UZATICI
Dr. Öğr. Üyesi Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

ZT-6010

Bilimsel Araştırmalarda Laboratuvar Hayvanlarının
Kullanımı

Prof. Dr. Kemal ÇELİK

2

2

3

7,5

ZT- 6012

Yem Kaynaklı Zehirlenmelerde Detoksifikasyon
Mekanizması, Türlere Göre Yöntemler ve Kullanılan
Materyaller

Prof. Dr. Kemal ÇELİK

3

0

3

7,5

ZT-6014

İstatistikte Simulasyon Teknikleri

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

3

0

3

7,5

ZT-6016

İstatistikte Bazı Seçme Konular

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

3

0

3

7,5

ZT-6020

Kantitatif Genetik: Genetik Değer ve Seleksiyon

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

2

2

3

7,5

ZT-6022

Çiftlik Hayvanlarında Sosyal Etkileşimler

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

3

0

3

7,5

ZT-6024

Hayvan Refahında Hayvan Temelli Konular

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Prof. Dr. İsmail Yaman YURTMAN

2

2

3

7,5

ZT-6026

Hayvansal Üretimde Mera ve Otlatma Yönetimi

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hande Işıl AKBAĞ

2

2

3

7,5

 

 

DERS İÇERİKLERİ

ZT-6002 Çok Değişkenli Analiz Teknikleri: Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, tek değişkenli
analiz yöntemlerine göre üstünlüklerinin uygulamalı olarak anlatılması, Çok değişkenli Analiz
Tekniklerinin hangi durumlarda uygulanacağı ve değişik istatistik paket programlarında nasıl analiz
edilebileceğinin etraflıca gösterilmesi, elde edilen analiz sonuçlarının nasıl yorumlanabileceğinin
etraflıca açıklanması.

ZT-6002 Multivariate Analyses Techniques: Multivariate statistical analyses in detail and to show
the superiority of these analyses to univariate analyses in practical conditions. The conditions under
which multivariate analyses can be used and to demonstrate which packet statistical programs use
these analyses. Evaluation of results of these analyses. Basic Matrix algebra, differences between
multivariate and univariate analyses techniques, advantages and disadvantages of multivarite
techniques to univariate techniques, multivariate normal distribution, Multivariate hypothesis tests,
comparing means vectors, Hotelling T2, MANOVA, Principal Component Analysis, Discriminant
Analysis, Cluster Analysis, -Factor Analysis, Canonical Correlation, Correspondence Analysis,
Multidimensional Scaling Analysis.

ZT-6003 Kaba Yem Üretim Organizasyonu: Hayvansal üretimde kullanılan girdilerin çoğunluğunu
oluşturan besleme, hayvan beslemede kullanılan kaba yemler, kaba yemlerin sınıflandırılması, kaba
yem üretimi, hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde yem üretim olanakları ve organizasyonu, kaba
yem üretim ve değerlendirme teknikleri.

ZT-6003 Organization of Forage Production: Feeding, a majority of inputs in animal production,
forages used in animal production, classification of forages, forage production, the organizations and
possibilities of feed production in animal farms, the techniques of forage production and utilizations.

ZT-6004 Çiftlik Hayvanlarında Çevre ve Denetimi: Hayvan ve çevresi arasındaki ilişkilerin
yeterince kavranarak hayvanlara uygun ortamın sağlanması ve hayvanları daha iyi tanıyarak
araştırmalarda daha özel konulara ulaşılabilmesi.

ZT-6004 Environment and Its Manipulation in Livestock: Understanding of animal and its
environment to provide optimum conditions for animals. Physical Environment, Seasonal Elements,
Adaptation of Animals to Environment, Equipments, Their Features and Use Internal Barn
Conditions, Ventilation, Cooling, Heating, Lighting, Stocking Density, Regulation of heat Production
and Dissipation, Body Temperature and Its Control, Relationships among structural, climatical and
social environmental values of Barns topics.

ZT-6006 Üreme: Üremenin hayvansal üretim, hayvan yetiştirme ve ıslahı içerisindeki önemi ve
hayvansal üretim açısından öneminin irdelenmesi. Üreme organlarının anatomisinden fizyolojisine ve
üremenin düzenlenmesine kadar (yumurtlama olayının gerçekleşmesinden doğum ile yeni bir bireyin
meydana gelmesi ve bu yavrunun yaşama gücünü arttırmaya yönelik ilk uygulamalar) tüm olayların
bir bütün olarak ele alınarak, bunlar üzerinde etkili faktörlerin tanımlanması ve optimizasyonu.

ZT-6006 Reproduction : The importance of reproduction in animal production and animal breeding
is discussed. General or specie-based topics are undertaken. Anatomy of reproductive organs,
reproductive physiology and regulation of reproduction (from the development of ovum to the birth of
an offspring and first practices in order to increase viability of the offspring). The effects of factors on
reproductive processes and their optimization.

ZT-6007 Sığırcılıkta Üretim ve Sürü İdaresine Yönelik Bilimsel Çalışmaların Analizi: Süt

üretimi, et üretimi ve büyütme ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma konularının
ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması.

ZT-6007 Analysis of Scientific Studies for Cattle Management: Evaluation of scientific studies
according to milk production, fattening, reproduction and calf rearing.

 

 

ZT-6009 Sağlık Korumada İmmünoloji: Bağışıklık sisteminin hücreleri ve organlarının
tanımlanması, antijenler, immunojenler, lenfositler, fagositler, antikorlar, T hücreleri ve T hücre
reseptörleri, B hücreleri, Sitokinler, Hücresel bağışıklık, Antikorların oluşturulma mekanizması,
Komplement sistem, Poliklonal ve monoklonal antikorlar, Antijen-Antikor reaksiyonları, Bağışıklık
sistemi hastalıkları, infeksiyöz hastalıklara karşı bağışıklık oluşumunda çevrenin aktif rolü.

ZT-6009 Immunology in Health Care: The explain of immunologic systems and organs, antigens,
immunogens, lymphocytes, anticors, T cells and T cell receptors, B cell cytokines, immunity of cell,
formation of anticors, complement system, policlonal and monoclonal anticors. Antigen-anticor
reactions, diseases of immune systems, and role of environmental conditions on immune system
diseases.

ZT-6010 Bilimsel Araştırmalarda Laboratuar Hayvanlarının Kullanımı: Biyoetik kurallar,
laboratuar hayvanları, kemirgenler, kedi - köpek, tavşan, domuz ve primatların genel, hematolojik ve
immünolojik özellikleri, barınak ve çevre koşulları, beslenmeleri, üreme, büyütme, sağlık koruma,
performans ve davranışları, araştırmalarda bu hayvanların modellenmesi.

ZT-6010 Use of Laboratory Animals in Scientific Research: The using of animals in bioethic rules,
biological research, including rodents, cat-dog, rabbit, pig and new animal models; and basic data
characterizing the haematology, biochemistry new or existing animal models. Nutrition, reproduction,
health protect and behaviours of lab animals.

ZT-6011 Laktasyon: Hayvansal üretimde verimliliği belirleyen önemli fizyolojik süreçlerden birisi
de süt üretim süreci olarak tanımlanan laktasyon dönemidir. Hayvan materyalinin söz konusu süreç
içerisinde üretim anlamında sergileyebileceği performans, genetik unsurların yanı sıra döllenme ile
başlayan yaşam sürecinin her aşamasında maruz kalacağı çevresel etkiler tarafından
etkilenebilmektedir. Konunun türler arası karşılaştırmalı bir yaklaşım ile irdelenmesini benimseyen
Laktasyon Sorun belirleyebilme, çözüm üretebilme ve konuya ilişkin yeni açılımlar kazandırabilmede
gerekli teorik ve pratik donanımı kazandırılması.

ZT-6011 Lactation: Lactation is defined as the milk production period which is one of the most
important physiological processes affecting productivity in animal production. The productive
performance of an animal can be affected by environmental factors staring with the reproduction
process in her life span in addition to genetic factors. Comparison based discussions on lactation in
different animal species and providing the student theoretical and practical means to determine and to
solve problems occurring under practical conditions.

ZT-6012 Yem Kaynaklı Zehirlenmelerde Detoksifikasyon Mekanizması, Türlere Göre
Yöntemler ve Kullanılan Materyaller:
Tek ve çok mideli hayvanlarda zehirlenme etkileri ve
zehirler arasındaki etkileşimler, zehirlenme ve zehirlilik denemeleri, doz yoğunluk ve doz etki
ilişkileri, zehirleme ve zehirlenmeyi etkileyen faktörler, toksikokinetik zehirlerin etki şekilleri,
zehirlenmelerin nedenleri, hayvan beslemede kullanılan adsorbanlar ve etki mekanizmaları

ZT-6012 Detoxification Mechanism in Feed Intoxication, Methods For Species and Using
Materials:
The effect of toxic materials on mono and poligastrics, interaction of toxic materials and
toxicocinetics. The relation of dose, and effects on species. The reason of intoxications and
adsorbents, mechanism of adsorbent in animal nutrition

ZT-6014 İstatistikte Simulasyon Teknikleri: Bu ders çerçevesinde simülasyon kavramı ve hangi
durumlarda simülasyon tekniklerine başvurulabileceği, simülasyon çalışmalarının avantaj ve
dezavantajları, tesadüf sayısı kavramı, tesadüf sayısı üretme, tesadüf değişkeni, tesadüf değişkeni
üretme, sürekli ve kesikli dağılımlardan tesadüf sayıları üretme, çok değişkenli dağılımlardan tesadüf
sayısı üretme ve simülasyon uygulamaları üzerinde durulacaktır.

 

 

ZT-6014 Simulation Technigues in Statistic: In this course, students learn concept of simulation,
detail information about simulation techniques, advantageous and disadvantageous of simulation
techniques, concept of random number, random number generation, random variable, generating
random variable, generating random numbers from continuous and discrete distributions, generating
random numbers from multivariate distributions and application of simulation

ZT-6015 Büyüme Eğrisi Modelleri: Bu ders çerçevesinde özellikle ekonomik öneme sahip olan
çiftlik hayvanlarında canlı ağırlık, vücut uzunluğu ve diğer bazı özelliklerin nasıl bir büyüme
sergiledikleri ve söz konusu özellikler için en uygun büyüme eğrisi modelinin nasıl belirleneceği
kavratılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda bu ders çevresinde canlılarda büyüme ve büyüme seyri,
büyüme modellerinin tanımı ve parametrelerinin biyolojik olarak nasıl yorumlanabileceğinin
belirtilmesi, doğrusal büyüme modeli, doğrusal olmayan büyüme modelleri, doğrusal ve doğrusal
olmayan büyüme modelleri arasındaki farkların detaylı bir şekilde açıklanması, doğrusal ve doğrusal
olmayan büyüme modelleri ile ilgili uygulamalar ve söz konusu model parametreleri için başlangıç
değerlerinin belirlenmesi, SAS, NCSS, STATİSTİCA ve SPSS istatistik paket programlarında
büyüme modeli analizlerinin nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır

ZT-6015 Growth Curve Models: In this course, topics such as description of growth in farm
animals, determination of appropriate growth curve models (linear and non-linear growth curve
models), mono- and multi-phase growth curves, and interpretation of the parameters of the growth
curves are discussed. In analyzing growth curves, SAS, NCSS, STATISTICA and SPSS statistical
packages are used.

ZT-6016 İstatistikte Bazı Seçme Konular: Bu dersin çerçevesinde genelleştirilmiş tahmin eşitlikleri
(GEE), yapay sinir ağları, loglinear modeller, kayıp gözlem analizi, kalite kontrol analizi, yaşam
(survival) analizi, meta analizi ve biserial korelasyon, poin-biserial korelasyon ve tetrachoric bazı
özel ilişki katsayıları üzerinde durulacaktır.

ZT-6016 Some Special Topics in Statistics: In this course, students learn information about topics
such as GEE, artificial neural networks, loglinear models, missing value analysis, survival analysis,
meta analysis and some special correlation coefficients namely biserial correlation, point- biserial
correlation, tetrachoric correlation etc.

ZT-6017 İstatistik Analizlerde Grafiksel Yöntemler: Bu ders çerçevesinde öğrencilere bilimsel
çalışma sonuçlarının rapor edilmesinde grafiksel tekniklerden nasıl etkin bir şekilde
yararlanılabileceği, analitik ve grafiksel sunumlar arasındaki farklar, analiz sonuçlarını görsel olarak
sunabilen Basit ve Çoklu Uyum Analizi Teknikleri (Simple end Multiple Correspondence Anaylysis),
Çok Boyutlu Ölçeklendirme Analizi (Multidimensional Scaling), Chernoff-Face Grafiksel Yaklaşımı
ve Diğer bazı özel grafiksel teknikler anlatılacaktır. Bu amaçla SAS, NCSS, STATİSTİCA,
MİNİTAB ve SPSS istatistik paket programlarından yararlanılacaktır.

ZT-6017 Graphical Methods for Statistical Analyses: In this course, students learn how to report
scientific studies in a more effective way by utilizing graphical techniques, the differences between
the analytic and graphical presentations, simple and multiple correspondence analyses,
multidimensional scaling, Chernoff face, and some other techniques. For these objectives, SAS,
NCSS, STATISTICA and SPSS are used.

ZT-6018 Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri : Bilimsel araştırma süreci ve yöntemleri,
bilimsel proje hazırlık aşamaları ve hedeflerin belirlenmesi, proje içeriğinin oluşturulması, etik kurul
izni alınması, proje yönetimi ve ekip oluşturma, proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve patent,
orjinal araştırma makalesi ve derleme makale yazılması, doğru kaynak gösterimi, tez yazımı, rapor
yazımı, akademik aşırmacılık/etik/intihal/açık erişim, hakemlik, powerpoint sunum / poster hazırlama,
özgeçmiş, başvuru ve motivasyon mektubu hazırlama.

 

 

ZT-6018 Project Writing and Academic Presentation Skills: Scientific Search, Scientific Project
Preparation Steps, Project Content, Project Management, Patent, Original research paper and review
paper, Midterm: Project Writing (first draft), Citation, Thesis Writing, Scientific Report Writing,
Ethics/ Plagiarism /Open Access, Referee, Powerpoint Presentation/ Poster Presentation, Curriculum
Vitae, Application and Motivation letter

ZT- 6019 Sağlık Korumada Hijyen: Entansif hayvancılık işletmelerinin hastalık etkenlerinden uzak
tutulması ile ilgili uygulamalar (yem, hayvan, .çevre), çiftlik içerisinde ve çevresindeki atıkların yok
edilmesi ya da kullanılır hale getirilmesi ile ilgili çağdaş uygulamalar, gübre idaresi, hijyen
materyalleri ve testleri hakkında genel bilgiler, hayvanlarda etkin bağışıklığın sağlanması ile ilgili
genel kurallar

ZT- 6019 Hygiene in Health Protection: Health protection demonstrations in intensive enterprises
(Feed, Animal and Environment). Modern application of farm management and destroy methods of
harmful churns. Hygiene materials, Hygiene tests, and effective immunity of domestic animals.

ZT-6020 Kantitatif Genetik: Genetik Değer ve Seleksiyon: Derse Giriş ve Tanıtım, Maternal ve
Paternal Etkiler, Damızlık Değer Tahmini, Seleksiyon, Birden Fazla Özelliğe Göre Seleksiyon
(Seleksiyon İndeksi), Birden Fazla Özelliğe Göre Seleksiyon (BLUP), Ara Sınav, QTL Destekli
Seleksiyon, Genomic Seleksiyon, Seleksiyon Başarısının Tahmini, Genetik İlerlemenin Tahmini,
Uzun Dönemli Seleksiyon Çalışmaları,Seleksiyon Sınırları, Melezleme, Kombinasyon ve
Rekombinasyon Etkileri, Final Sınavı

ZT-6020 Quantitative Genetics: Genetic Value and Selection: Course introduction and description,
Maternal and Paternal Effects, Breeding Value Estimation, Selection, Multi Trait Selection (Selection
Indices), Multi Trait Selection (BLUP), Midterm Exam, Marker (QTL) assisted Selection, Genomic
Selection, Estimation of Selection Success, Estimation of Genetic Progress, Long-Term Selection
Studies, Selection-Limits, Crossbreeding, Combination and Recombination Effects, Final Exam

ZT-6022 Çiftlik Hayvanlarında Sosyal Etkileşimler: Hayvan davranış ontogenisi, Sosyal etkileşim
nedir? Davranış gelişimine etkisi nedir? Evcilleştirme süreci ve sosyal etkileşim, Hayvansal üretim
sistemlerine göre sosyal etkileşimler, Gebelik-Yumurtlama dönemi uygulamalar ve davranış gelişimi,
Çiftleşme dönemi sosyal etkileşimler ve davranış gelişimi, Çiftleşme sistemleri ve hayvan
davranışlarına etkisi, Ara sınav, Sosyal sıra etkileşimleri, Doğum-Kuluçka çevresi ve davranış
gelişimi, Büyüme dönemi sosyal etkileşimler ve davranış gelişimi, Sosyal izolasyonlar ve hayvan
davranışlarına etkileri, Hayvan-insan etkileşimleri, Sosyal etkileşimlerde mizacın etkisi ve önemi,
Mekansal çevre düzenlemeleri ve hayvan davranışlarına etkisi, Final sınavı

ZT-6022 Social Interactions in Farm Animal : The ontogeny of animal behaviour, What is social
interaction, effect of development of animal behaviour? Domestication period and social interactions,
Social interactions according to animal production systems, The practices of pregnancy-ovulation
period and behaviour development, Social interactions in breeding period and behaviour development,
Mating systems and effect on animal behaviour? Midterm exam, The interactions of social hierarchy,
The environment of birth-incubation and behaviour development, Social interactions in growing
period and behaviour development, Social isolations and effect on animal behaviour, The interactions
of animal and human, The influence of temperament and importance in social interactions, Spatial
environmental regulations and effects on animal behaviour, Final exam

ZT-6023 Kantitatif Genetik: Olasılık ve Varyasyon: Derse Giriş ve Tanıtım, Populasyon ve
Kantitatif Genetiğin İlkeleri, İdeal Populasyon ve Hardy-Weinberg Dengesi, Gen ve Genotip Sıklığı
ve Tahmini, Gen ve Genotip Sıklığı ve Tahmini, Populasyonun Genetik Yapısında Değişim, Ara
Sınav, Populasyonun Genetik Yapısında Değişim, Akrabalık Katsayısı ve Akrabalı Yetiştirme,
Heterosis, Poligenik Kalıtım, Fenotipik Varyasyon, Genetik Varyasyon, Varyans ve Kovaryans
Unsurları Tahmini, Genetik Parametre Tahmini, Final Sınavı

 

 

ZT-6023 Quantitative Genetics: Probability and Variation: Course introduction and description,
Population and Principles of Quantitative Genetics, Idealized Population and Hardy Weinberg
Equilibrium, Gen and Genotype Frequencies and its Estimation, Gen and Genotype Frequencies and
its Estimation, Changes of Genetic Structures of the Population, Midterm Exam, Changes of Genetic
Structures of the Population, Coefficient of Kinship and Inbreeding, Heterosis, Polygenic Inheritance,
Phenotypic Variations, Genetic Variations, Estimation of Variance and Covariance Components,
Estimation of Genetic Parameters, Final Exam

 

 

ZT-6024 Hayvan Refahında Hayvan Temelli Konular: Hayvan refahının kapsamı nedir? Hayvan
nedir? Hayvan refahında hayvanla ilgili bileşenler nelerdir? Hayvan ıslahının hayvan refahına etkisi,
Hayvan ıslahında yeni yaklaşımlarla hayvan refahı ilişkisi, Genotip-hayvan refahı ilişkisi,
Hayvanlarda bireysellik-hayvan refahı ilişkisi, Hayvanlarda normal davranışlar ve hayvan refahı
ilişkisi, Ara sınav, Hayvanlarda anormal davranışlar ve hayvan refahı ilişkisi, Hayvanlarda duyusal
tepkiler ve hayvan refahı ilişkisi, Hayvanların duyularına olumlu katkı yapan uygulamalar ve hayvan
refahı ilişkisi, Ağrılı yetiştiricilik prosedürleri ve hayvan refahı ilişkisi, Hayvan refahı ve hayvan
sağlığı ilişkisi: Sağlıklı hayvan yetiştirme, Hayvan refahı ve hayvan sağlığı ilişkisi: Anatomik
bozukluklar, deri lezyonları, kıl yapısı, Hayvan refahı ve hayvan sağlığı ilişkisi: Sağlık uygulamaları
ve göstergeleri, Final sınavı

ZT-6024 Animal-Based Issues to Animal Welfare: What is the scope of animal welfare?, What is
animal? The components of animal in animal welfare? Effect of animal, breeding on animal welfare?
Relationship between animal welfare and new approaches of animal improvement, Relationship
between genotype and animal welfare, Relationship between animal welfare and animal personality,
Relationship between animal welfare and normal animal behaviour, Midterm exam, Relationship
between animal welfare and abnormal animal behaviour, Relationship between animal welfare and
sensory responses in animals, Relationship between animal welfare and practices that contribute
positively to animal senses, Relationship between animal welfare and painful husbandry procedures,
Relationship between animal welfare and animal health: Healthy animal husbandry, Relationship
between animal welfare and animal health: Anatomic disorders, skin lesions, hair structure,
Relationship between animal welfare and animal health: Health practices and indicators, Final exam

 

 

ZT-6025 Hayvanlarda Davranış Gereksinimi ve Türe Özgü Davranışlar: Hayvanlarda normal ve
anormal davranış , Hayvanlarda türe özgü davranışlar, Hayvanlarda davranış repertuarı Hayvanlarda
davranış gereksinimleri, Hayvanlarda davranış sıklığı ve dağılımı, Doğuştan gelen ve öğrenilen
davranışlar, Filogenetik sürecin türe özgü davranışlara etkisi, Ara sınav, Oyun davranışları,
Stereotipik davranışlar ve etkili faktörler, Evcil ruminantlarda türe özgü ve stereotipik davranışlar,
Evcil kanatlılarda türe özgü ve stereotipik davranışlar, Evcil tek midelilerde türe özgü ve stereotipik
davranışlar, Laboratuvar hayvanlarında türe özgü ve stereotipik davranışlar, Stereotipik davranışları
önlemeye dönük uygulamalar, Final sınavı

ZT-6025 Behavioral Needs And Species-Specific Behaviors In Animals: Normal and abnormal
behaviours in animals, Species-specific behaviors in animals, Behavioural repertoire, Behavioural
needs, Behaviour frequencies and distribution, Innate and learned behaviours in animals, The effects
of phylogenetical period on species-specific behaviors, Midterm exam, Playing behaviours,
Stereotypic behaviours and affected factors, Species-specific behaviors and stereotypic behaviours in
ruminants, Species-specific behaviors and stereotypic behaviours in poultry, Species-specific
behaviors and stereotypic behaviours in monogastrics, Species-specific behaviors and stereotypic
behaviours in laboratory animals, Practices to prevent stereotypic behaviours , Final exam

 

 

ZT-6026 Hayvansal Üretimde Mera ve Otlatma Yönetimi: Hayvansal üretimde otlatmanın önemi,
Otlatmanın etkileri, Hayvansal üretimde kullanılan meralar, Mera kapasitesi, otlatma olgunluğu ve

 

 

otlatma yönetimi, Ruminatlar da otlama davranışları, Tek midelilerde otlama davranışları,
Kanatlılarda otlama davranışları, Ara sınav, Otlatma metotları ve otlatma sistemleri, Merada tüketim
değerlerinin belirlenmesi, Ek yemleme uygulamaları ve otlatma yönetimi, Sürdürülebilir otlatma
yönetimi: Çalı merası, Sürdürülebilir otlatma yönetimi: Doğal otsu meralar, Sürdürülebilir otlatma
yönetimi: Çok yıllık yapay meralar, Sürdürülebilir otlatma yönetimi: Tek yıllık yapay meralar, Final
sınavı

ZT-6026 Pasture and Grazing Management in Animal Production : The importance of grazing in
animal production, Effect of grazing, The pastures used in animal production, The capacity of
pasture, gazing incidence and grazing management, Grazing behaviour in ruminants, Grazing
behaviour in Monogastric, Grazing behaviour in Poultry, Midterm exam, Grazing methods and
pasture systems, Determination of consumption values in pasture, Supplementary feeding practices
and pasture management, Sustainable pasture management: Shrub pastures, Sustainable pasture
management: Natural grass pastures, Sustainable pasture management: Perennial acritical pastures,
Sustainable pasture management: Annual acritical pastures, Final exam

ZT-6027 Hayvan Refahında Çevre Temelli Konular: Hayvan refahının kapsamı,Hayvan refahında
“çevre” kavramı, Hayvan refahında çevreyle ilgili bileşenler, Hayvan refahı ve barınaklar: Barınak
iklimi, Hayvan refahı ve barınak: Alan kullanımı, Hayvan refahında ve barınak: Yem paylaşımı,
Hayvan refahında ve barınak: Zemin, Ara sınav, Hayvan refahı ve barınak: Mekânsal çevre.Hayvan
refahı ve besleme: Vücut kondisyonu, Hayvan refahı ve besleme: Yem menşei, Hayvan refahı ve
besleme: Yem kalitesi, Hayvan refahında insan-hayvan etkileşimleri, Hayvan refahı ve sosyal çevre:
Sürü, Hayvan refahı ve sosyal çevre: Sosyal partner, Final sınavı

ZT-6027 Source-Based Issues In Animal Welfare :The scope of animal welfare, “Environment”
term in animal welfare, The environmental components in animal welfare, Animal barns and animal
welfare: Barn climate, Animal barns and animal welfare: Use of space, Animal barns and animal
welfare: Food competition, Animal barns and animal welfare: The Floor, Midterm exam Animal barns
and animal welfare: Spatial environment, Animal barns and animal welfare: Body condition, Animal
nutrition and animal welfare: Source of fodder, Animal nutrition and animal welfare: Quality of
fodder, Interaction of human-animal in animal welfare, Social environment and animal welfare: Herd
or Flock, Evaluations of social environment in animal welfare: Social partner, Final exam

ZT-6029 Hayvanlarda Sosyal Organizasyonlar: Sosyal hayvan ve davranış, Yabani ve evcil
hayvanlarda sosyal organizasyonlar, Hayvanlarda grup, Hayvanlarda grup yapıları, Grup halinde
yaşayan hayvanlarda doğal seçilim ve etkili faktörler, Hayvanlarda grup düzenleri: Teritoryum,
Hayvanlarda grup düzenleri: Hiyerarşi, Ara sınav, Hayvanlarda grup düzenleri: Liderlik, Hayvanlarda
seksüel rekabet, Hayvanlarda alan rekabeti , Hayvanlarda beslenme rekabeti, Grup halinde yaşayan
hayvanlarda ana-yavru ilişkileri, Grup halinde yaşayan hayvanlarda savunma-korunma, Grup halinde
yaşayan hayvanlarda besin bulma davranışları, Final sınavı

ZT-6029 Social Organizations in Animals : Social animal and behaviour, Social organizations in
wild and domestic animals, Group in animals, Group structures in animals, Natural selection and
effective factors live in group animals, Group arrangement in animals: Teritorium, Group arrangement
in animals: Social hierarchy, Midterm exam, Group arrangement in animals: Leadership, Sexual
competition in animals, Space competition in animals, Food competition in animals, Mother-offspring
relationship live in group animals, Defensive responses live in group animals, The behaviour of food
finding live in group animals, Final exam

ZT-6031 Hematolojik, İmmünolojik ve Moleküler Tanı Teknikleri: Giriş ve genel bilgiler,
hematolojide kullanılan alet ve ekipmanların tanıtılması, kanın formasyonu ve şekilli elementleri.
Serum, Plazma, kan hücresi elde etme, DNA tabanlı yöntemlerde DNA izolasyonu ve inceleme
metotları. Lökosit ve Eritrosit sayma teknikleri, Sahli yöntemi, Hematokritin ölçülmesi. Mikroskop
türleri ve kullanma teknikleri, Boyama teorisi ve hematolojide kullanılan boyama yöntemleri. Tam
kanın Giemsa ile boyanması ve incelenmesi. Ara Sınav. Boyanmış tam kanda hücrelerinin

 

 

identifikasyonu. Serolojik yöntemler ve kullanım alanları (EIA, ELISA, RIA) Presipitasyon,
Aglutinasyon, HA, HI, CF). ELISA yöntemi ve kullanım alanları. Elektroforez ve kullanım alanları.
DNA, RNA izolasyon yöntemleri. Mikronükleus ve Commet assay teknikleri ve kullanım alanları
Hayvancılık işletmelerinde kullanılan hızlı tanı yöntemleri ve kullanım alanları (keton tespiti,
kızgınlık tespiti, CMT).

ZT-6031 : Hematological, Immunological and Molecular Diagnostic Technigues: Introduction
and general information, introduction of instruments and equipment used in hematology, blood
formation and shaped elements.Serum, Plasma, obtaining blood cells, isolation of DNA in DNA-
based methods and examination methods. Leukocyte and erythrocyte counting techniques, Sahli
method, Hematocrit measurement. Microscope types and techniques Dyeing theory and dyeing
methods used in hematology. Painting and examination of whole blood with Giemsa. Midterm
Identification of stained fully calm cells. Serological methods and their uses (EIA, ELISA, RIA)
Precipitation, Agglutination, HA, HI, CF). ELISA method and usage areas. Electrophoresis and its
applications. DNA, RNA isolation methods. Micronucleus and Commet assay techniques and their
usage areas Quick diagnosis methods and usage areas used in animal husbandry enterprises (keton
detection, anger detection, CMT).

 

 

 

Ekler

670-zootekni-_dr.pdf